Thomas Cook: Nieuwe CAO Resultaatsgebonden voordeel

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn voordelen gebonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers, op basis van objectieve criteria.

Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Voor meer informatie over de doelstellingen bij Thomas Cook kan u steeds contact opnemen met uw afgevaardigden.

Laat wat van je horen

*