Swissport wint contract United Airlines Aviapartner verliest contract United Airlines

Op de ondernemingsraad van 28/03/2013 kregen de werknemers van Swissport het goede nieuws te horen dat Swissport Belgium een nieuw contract heeft afgesloten met een belangrijke klant namelijk United Airlines.  Deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die op Brussels Airport dagelijks drie lange-afstandsvluchten opereert.

Na de zware klap die het personeel onlangs heeft gekregen als gevolg van het vertrek van JetairFly zal dit nieuw contract een stuk van het verlies compenseren.

De officiële overgang zal plaatsvinden op 29 mei 2013.

Op het zelfde ogenblik dat het personeel van Swissport goed nieuws kreeg, was het bij Aviapartner wat minder.  Wat de gevolgen voor het personeel voor Aviapartner juist zal zijn is nog moeilijk in te schatten. Mogelijk zullen de gevolgen beperkt blijven door de komst van JetairFly.

Op korte termijn is dit de tweede overgang van een luchtvaartmaatschappij, dit bewijst dat er dringend nood is aan een stabiel kader voor het personeel op de luchthaven.  Alleen zo kunnen de gevolgen voor het personeel beperkt worden.

Aviapartner: CAO Maaltijdcheques in elektronische vorm

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers met statuut arbeiders en bediende  van Aviapartner.

Het gebruik van de maaltijdcheques in elektronische vorm mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen.  De werknemer krijgt een elektronische kaart ter beschikking gesteld.

In afwijking van voorgaande zal de kost van een vervangende kaart in geval van diefstal of verlies ten laste van de werknemer vallen ten belope van de waarde van één maaltijdcheque. De éérste keer vervanging, zal echter ten koste blijven van de werkgever.

Swissport verliest contract Jetairfly aan Aviapartner

Op de bijzonder ondernemingsraad van 11 februari liet de directie van Swissport weten dat ID-1001729 (1)Jetairfly een beslissing heeft genomen wie de afhandeling zal doen voor de komende jaren. Swissport verliest het contract aan Aviapartner.  Dit is een verlies van 15 à 20% van de productie voor Swissport. De prijzen oorlog tussen de Swissport en Aviapartner gaat hierdoor verder.  De Liberale Vakbond is vooral  bezorgd dat het personeel en uiteindelijk ook de passagiers hiervan  het slachtoffer zullen zijn.

De scherpere prijzen zullen op termijn betekenen dat de werkgevers steeds meer flexibiliteit zullen willen. Voor de Liberale Vakbond staat werkzekeheid en het behoud van de loons- en arbeidsvoorwaarden voorop.

Aviapartner: Fusie WFS

De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de overname van de Belgische grondafhandelaar Aviapartner door de Franse groep Worldwide Flight Services (WFS). Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat de operatie alleen op de luchthavens van Brussel en Frankfurt tot een gevoelig groter marktaandeel zou leiden. De Europese Commissie voert echter aan dat Aviapartner ook na de fusie op de luchthaven Brussels Airport door de activiteiten van sectorgenoot Swissport nog met voldoende concurrentie zal worden geconfronteerd.  De fusiegroep wordt de grootste afhandelaar op de Europese markt. Wereldwijd neemt de combinatie een tweede plaats in. Bij de aankondiging van de overnameplannen werd al aangegeven dat Aviapartner en Worldwide Flight Services bijzonder complementair zijn.

De Liberale Vakbond zal streven naar het behoud van de tewerkstelling als de Cargo afdeling zal samengaan met WFS.

Aviapartner: Project BSF

De directie heeft op de ondernemingsraad van november meegedeeld dat er voor de Handling een project komt BSF ( Better – Stronger – Fitter).

Dit project komt er omdat:

 • De EBIT (cash flow) bereiet een negatief cijfer (zonder de-icing).
 • Het aantal vluchten in BRU daalde dit jaar met 2% en de omzet met 5%.
 • De personeelskost per vlucht blijft stijgen terwijl de omzet per vlucht begint te dalen.
 • In 2012 stijgt de productiviteit met 3% t.o.v. 2011.
 • In 2012 stijgt de personeelskost per gewerkt uur met 3% t.o.v. 2011.

 

Hierdoor zal de directie volgende acties ondernemen:

 • Er verdwijnen 5 functies bij overhead handling, nl. manager Crew Transport, manager Lost and Found en Bagageramp, customer service (2) en administratie (1).
 • Het gedeelte crew transport landside zal in onderaanneming gegeven worden aan de firma Hendriks NV.  Start 1 februari 2013.
 • Outsourcing dienst ‘Lost and Found’ aan de firma SBA (Service Bagage Aéroportuaire).  Personeel wordt overgenomen in overeenstemming met CAO 32 bis. Start 1 januari 2013.
 • Bij BHR zal er met basisteams van 4 personen worden gewerkt.  Er worden ook ‘piekteams’ in het leven geroepen.  Start 1 januari 2013.
 • Integratie Follow-Up en Flightwatch.  1 shift per dag uitsparen tegen 1 januari 2013.
 • Installatie CLC (Central Load Control) vanaf rol januari 2013.
 • Oprichten planningscel (3 voor BHO en 3 voor BHR) via groene vacaturebrief.
 • Beperken van de gebruikte kantoorruimte in de B-pier.

Als Liberale Vakbond zullen we dit project bestuderen en op de volgende ondernemingsraad – syndicale delegatie onze opmerkingen voorleggen aan directie. Prioriteit is natuurlijk de werkzekerheid van het Aviapartner personeel.

Aviapartner: CAO barema R5+

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werknemers van Aviapartner Belgium tewerkgesteld in het statuut arbeider (PC 140.04) op de luchthaven Brussel Nationaal, meer bepaald in de afdeling Handling Buitenramp.

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het barema R5+ ingevoerd.  Dit barema bedraagt 14,7925 euro/per uur. Dit barema uurloon wordt toegekend aan de ploegbazen van de buitenramp die voldoen aan de voorwaarden.

Per schijf van 3 jaar anciënniteit als ploegbaas buitenramp, wordt het loon verhoogd met 0,1 euro/uur.  Dit kan maximaal 5 keer: na 3j, 6j, 9j, 12j & 15j. De anciënniteit “ploegbaas buitenramp” wordt gerekend vanaf R4 + 1 jaar. Dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met de datum intrede R4 vermeerderd met 1 jaar.  In het geval de datum van R5 gunstiger is dan die van R4 + 1jaar, geldt de datum R5.

De ploegbaas beschikt over push-back en scissor vaardigheden, zodat de klant toch correct kan worden afgehandeld wanneer omwille van uitzonderlijke omstandigheden geen andere arbeider beschikbaar isom deze taken uit te voeren.  In regel dient in elke ploeg gekwalificeerd personeel te zijn om deze taken uit te voeren, zodat de ploegbaas zich kan toeleggen op zijn kerntaak: het efficiênt aansturen van de ploeg.

 

Het opleidingstraject van ploegbaas buitenramp zal duidelijk worden geformuleerd, en heeft tot doel de ploegbazen te motiveren.  Het afronden van de SAL-opleiding is hier onderdeel van.

Voor extra informatie kan u steeds contact opnemen.

Hands off my airport job

Reeds enkele jaren vergaderen vakbondsafgevaardigden van Flightcare-Swissport en Aviapartner maandelijks met als doel onze werkzekerheid, en onze loon- en arbeids-voorwaarden veilig te stellen. En met succes! Onze jobs werden gered.

Denk maar aan onze 24-uur staking van juni 2011, toen er dreiging was dat we onze concessie op de luchthaven zouden verliezen (toen nog als ‘2 is enough’).

Maar weer loert er gevaar. Europa wil immers de luchthavenmarkt verder vrijmaken, (meer handlers en minder sociale bescherming) door de concurrentie aan te wakkeren en de loonkosten te beperken. Weerom wordt er bij ons, de werkers, geld gezocht, en dit om een politiek door te drukken waar vooral aandeelhouders en bonusgraaiende managers beter van worden.

 

Op 6 november gaat de Europese stuurgroep een voorstel finaliseren ter vrij maken van de grondafhandelingsdiensten op de luchthavens. Verwacht wordt dat het Europees Parlement zich tegen het jaareinde hierover zal uitspreken.

Momenteel ziet het er voor ons niet goed uit, meer bepaald op het gebied van ‘transfer of staff’ (overname van personeel bij klantenwissel van de ene handler naar de andere) en ook op andere gebieden zoals veiligheid, kwaliteit, werkzekerheid en statuut.

Indien het huidige voorstel niet bijgestuurd wordt, zullen wij met zijn allen de rekening mogen betalen. Daarom organiseert de Europese Transportvakbond – ETF – een grote betoging. Vakbondsdelegaties uit verschillende Europese landen zullen er aanwezig zijn.

Ons probleem is ook het probleem van onze collega’s op andere Europese luchthavens.

Ook u bent betrokken en meteen ook uitgenodigd voor deze manifestatie. Afspraak:

 

Actie:

 

Schumanplein, Brussel

Hoofdkwartier Europese Unie

Dinsdag 5 november, 10u30.

Aviapartner – CAO Economische Werkloosheid

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is enkel van toepassing op Aviapartner Belgium NV en op alle werknemers met arbeiderstatuut, tewerkgesteld op de luchthaven Brussel Nationaal, divisie Cargo.

De activiteit binnen de sector wordt qua tewerkstelling gekenmerkt door sterke markten conjunctuurschommelingen. Deze CAO heeft tot doel om enerzijds in geval van vermindering van werk niet over te gaan tot het ontslag van arbeiderspersoneel, en anderzijds in geval van vermeerdering van werk over te gaan tot aanwerving van arbeiderspersoneel met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur (i.p.v. bepaalde duur).

Aviapartner verbindt zich ertoe om geen arbeiders te ontslaan omwille van economische redenen, voor zover de daling van activiteit niet groter is dan 33%. Indien de EW langer dan een kwartaal hoger blijft dan 10% kan mits overleg met de SD, gezocht worden naar andere methodieken om het overtal structureel te beperken.

In geval de werkgever beslist tot invoering van economische werkloosheid, zullen de dagen EW maximaal gespreid worden over alle arbeiders uit betrokken competentie-groep waar EW zich opdringt. Indicatief zal op de planning minimum worden vermeld of het gaat over een morgend- of avond- of nachtshift.

Een arbeider in economische werkloosheid blijft ter beschikking van de WG. De WG kan tot 11u voor aanvang van de indicatieve shift contacteren om al dan niet te komen werken (s’avonds tot ten laatste 21 u). Indien deze venster niet gerespecteerd wordt, dan mag een werknemer weigeren.

Economische werkloosheid en openstaande saldo’s gaan niet samen. WG zal individueel eerst de openstaande positieve saldo’s inplannen (meeruren en recup) en pas nadien economische werkloosheid.

Aviapartner zal, in geval EW zichopdringt, op de vergadering van de Syndicale Delegatie die aan het uitbrengen van de maandrol voorafgaat, geïnformeerd worden over reden en volume van de EW.

In geval van nood aan bijkomende prestaties in de loop van de maand, zal in eerste instantie beroep worden gedaan op de arbeiders die die dag in economische werkloosheid staan.

Per effectieve dag EW zal de werknemer een compensatie krijgen ten bedrage van € 12 euro.

Deze CAO treedt in voege op 1 oktober 2012, en is geldig tot 31 augustus 2013.