Brussels Airlines : Bijzondere Ondernemingsraad 18/10/2017.

Vanaf de start van volgend zomerseizoen zal Brussels Airlines vanaf Düsseldorf vluchten gaan uitvoeren voor Eurowings. Het gaat om routes naar Los Angeles en New York. Voor deze routes komen er twee A340’s in de vloot van de maatschappij terecht.
Komende lente zal Brussels Airlines gaan vliegen met twee A340-300’s vanuit Düsseldorf.  Brussels Airlines zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de toestellen en de bemanning. De vliegtuigen zullen echter wel in de kleuren van Eurowings worden geschilderd en ook de verkoop van de vluchten zal volledig door Eurowings zelf gebeuren.
De Liberale Vakbond heeft gemengde gevoelens na de buitengewone ondernemingsraad. ‘Dit is op zich geen slecht nieuws, want de directie verzekert dat dit boven op de huidige tewerkstelling bij Brussels Airlines komt’, zegt Filip Lemberechts van de liberale vakbond. ‘We blijven de komende maanden en jaren wel waakzaam wat betreft de synergieën tussen Brussels Airlines en Eurowings.’

[Lees meer…]

Brussels Airlines: ATTENTION CABIN CREW !

Since there seems to be quite some confusion and disinformation on the topic, we would like to clarify the following…

Concerning your rosters:

In order to tackle the well-known and neverending flow of complaints concerning planning/workload issues from the recent past, the PECC (Performance Evaluation Comittee Cabin) was created around the end of last year.

Our main goal within this comittee is to come to a clear set of rules and/or tools, aiming at producing rosters that are ideally:

1) as EQUITABLE as possible (meaning aiming AS MUCH AS POSSIBLE at a fair repartition of blockhours, nightstops, blanc lines, missions, weekends off, etc, according to contract) AND

2) taking EVERYONE’S PREFERENCES & REQUESTS into account WHEREVER POSSIBLE.

To achieve this we started with an in-depth analysis of all roster parameters, not only to identify/demistify possible problems, but also in order to determine which rules are realistic and feasable for all parties involved.

Needless to say that a ‘perfect match’ of both parameters for everyone, at all times, can obviously never be achieved and that finding the right balance and rulesetting won’t happen overnight… Nevertheless, we are convinced that there is certainly room for improvement, especially when comparing to other players in the industry.

Unfortunately the entire process is taking much longer than expected, ( but this is too important to rush) and that’s why untill this very day NO HARD RULES WHATSOEVER HAVE BEEN APPROVED NOR IMPLEMENTED! That is also the reason why there hasn’t been any official communication concerning PECC recently.

Rest assure that we are working on it and taking all your valuable feedback into consideration !! Don’t hesitate to contact anyone of us for further questions and/or remarks…

Brussels Airlines: Onderhandingen Pilots

Dear Colleagues,

Last Friday the Unions delegation pilots met one more time the management with the results that you all know by now (ref to previous notam). Following the meeting and the failure of the negotiations on several issues, more than 80% of the pilots were asked by sms to decide to start again the strike or to keep on negotiating. (our data base is now almost up to date and soon we will be able to contact all pilots).

65% of the pilots ask us to give an other chance to the negotiation process. Following your decision, on Monday 2/12, the unions delegation met the management during a meeting chaired by the President of the conciliation office. The purpose of this meeting was officilay to take act of the agreements found during the negotiation process but aswell the disagreements… By doing so, we can move forward on the «58+» and EDO issues and, at the same time, send a strong signal to our management: there will be no  social peace with the pilots community as long as an agreement on the pension and basket issues will not be found. (see PV van verzoening op 02/12/13)  Furthermore, in the coming weeks and months, the Unions delegation will tackle the management on all aspects of our social life.

We do hope that giving more time to the negotiation process will help to unblock the situation but we have the feeling that the pilots community and the management no longer understand each other.

The last years and the recent implementation of the plan Beyond 2012-2013 have been very tough for the Brussels Airlines employees but we all decided to go trough and to give an chance to our company. By doing so, the pilots community viewed their efforts as a investment made in the company while the management considered it as a victory against the pilots and paraded its all-powerful and omnipotence feeling.

Inevitably, the gap between the management and the pilots was growing up till the fracture and the strike. The management, standing up for their beliefs, ignored all the signals sent by the pilots community and their representatives. The social dialogue in the company has to be rebuild and a better balance between the management and the social partners has to be achieved. Knowing all the challenges our company has to face, we have no choice but to work together. We therefore hope that constructive solutions will be made on the pension, basket and social issues leading to the end of conflict and the return of the social peace.

We count on you and on your mobilization for making further and stronger progress in the negotiation. We keep you updated!

 

Brussels Airlines: principe akkoord Piloten Brussels Airlines

De vakbonden zijn in samenspraak met de directie tot een principe akkoord gekomen bij Brussels Airlines. De acties worden dan ook met onmiddellijke ingang opgeschort tot einde volgende week, daar nog een aantal zaken van het akkoord eerst dienen uitgewerkt te worden.

Het akkoord houdt in dat er een reïntegratie gevraagd wordt van de 58 plussers. Ook dat er werk wordt gemaakt van de arbeidsduurverminderingsdagen voor de personeelsleden.

En tenslotte dat het hete hangijzer van het pensioen van de piloten door de directie herbekeken wordt. Voor dit laatste punt heeft de directie een aantal dagen tijd gevraagd om de oplossing van de problemen te kunnen uitwerken.

 

Brussels Airlines: Pilots Delegations

Dear Colleagues,

0n 14/11/2014 the Pilots Unions Delegations has attended a conciliation meeting with the management at the Ministry of Labour.

This meeting was a last chance meeting and unfortunately the management refused to participate in any kind of dialogue.

You will find hereunder the letter we sent to the President of the conciliation: Strike notice

Brussels Airlines: Onderhandelingen Werkdruk

Beste,

Zoals u weet zijn er de laatste weken onderhandelingen geweest ivm de werkdruk bij het cabine personeel.  Zondag avond hebben wij van de bemiddelaar een nieuwe tekst ontvangen, deze hebben wij gisteren  besproken met de syndicale delegatie Cabin.  Deze tekst bevat positieve punten die de werkdruk kan aanpakken.

Of deze maatregelen  voldoende zijn zal de komende weken/maanden moeten blijken. De tekst bevat ook nog een aantal open punten zoals het oprichten van een prestatie commissie.  Dit kan een oplossing zijn voor de werkdruk op lange termijn.

Uiteindelijke hebben wij zal Liberale Vakbond besloten dit akkoord een kans te geven en het te aanvaarden.  Wij zullen de uitwerkingen het akkoord op de voet opvolgen.

 

Het akkoord houdt in:

 

 1.        Op korte termijn: sleutels voor het verminderen van de werkdruk tot 31 december 2013.

De directie engageert zich tot volgende sleutels:

 

 • Missies

1.Brussels Airlines engageert zich om het aantal missies per hoofd te beperken tot twee per kalendermaand.

2.Van de missies vermeld onder punt 1 zal er maximaal één missie van het type 3-2-3 zijn.

 

Worden de mogelijk negatieve effecten van de regel ‘maximum 2 missies per hoofd per maand, waarvan maximaal één ‘3-2-3-missie’ afgezwakt door volgende drie bijkomende sleutels:

1.Voor zover onduidelijk wordt bovenstaande regel reeds in 2013(november en december) toegepast.

2.Na een 3-2-3-missie wordt een werkonderbreking van minimaal 2 dagen gegarandeerd.

3.Elke persoon kan verplicht worden tot slechts maximaal 10 ‘3-2-3-missies’ op jaarbasis (vanaf januari 2014).

 

 • Overuren

1.Brussels Airlines engageert zich om op de middels cao bepaalde jaarlijkse targets op individuele basis te respecteren.

2.Bijkomend engageert Brussels Airlines er zich toe om voor wat het volledige IATA zomerseizoen betreft:

 • Op de mixed sector, niet meer dan 567 blokuren te laten presteren
 • Op de Europese sector, niet meer dan 515 blokuren te laten presteren
 • De limieten op niveau van de blokuren worden reeds toegepast in 2013 ipv begin 2014.

 

 • Pairingcommissie

 

1.Beide partijen komen overeen twee pairingcommissies op te richten: één voor de medium haul-vluchten en één voor de mixed-vluchten.

2.Samenstelling: paritair samengesteld: 3 vast aangestelde werknemers-vertegenwoordigers (1 per vakbond) en drie vast aangestelde

vertegenwoordigers voor de werkgever.  De vertegenwoordigers kunnen vervangen worden in geval van ziekte.

3.Deze komt samen iedere eerste week van de maand voorafgaand aan de prestatiemaand.

4.De eerste vergadering zullen beide partijen de spelregels vastleggen.Eens vastgelegd worden de spelregels overgemaakt aan de directie en

vakbondssecretarissen.  Deze spelregels worden na 6 maand geëvalueerd.

5.De pairingscommissie moet een akkoord bereiken.

6.De ombudsman kan aanwezig zijn op de pairingcommissies.

7.De pairingcommissie heeft recht op inzage in de gepresteerde rollen.

8.De twee pairingcommissies worden voortaan ‘prestatiecommissies’genoemd, en hun bevoegdheden krijgen volgende concrete

beschrijving:

 • De prestatiecommissie heeft de bevoegdheid en handelt onafhankelijk met betrekking tot:
  •  De evenredige verdeling van de werkdruk over de volledige groep van VKP en meer specifiek:
   • met de verdeling van de missies van max. 2 missies waarvan max. 1 missie van het type 3-2-3.
   • met het bepalen van het aantal flight requests per individueel lid VKP.
   • met het combineren van opeenvolgende vluchten waarbij gebruik wordt gemaakt van de wegingen door het FMRS(Fatigue Risk Management System).

 

  • Het objectiveren van klachten van individuele leden van het VKP gebaseerd op concrete gevallen van inzage van de rollen.
  • Het respecteren op individuele basis van de jaarlijks geplande productiviteits targets per lid van het VKP.
  • Advies verlenen op de geplande pairings voor de komende kalendermaand.
   •  Het afkeuren van bepaalde pairings kan door alternatieven voor te stellen om zodoende de budgettaire objectieven gesteld door het bedrijf te respecteren.

 

 • Waken over het respecteren van de toepassingen op de wettelijke bepalingen.
 • Ombudsman/vrouw

 

  • Na publicatie van de rol heeft eenieder het recht om eventuele anomalieën aan te kaarten bij deze ombudsman/vrouw.  Hij/zij waakt erover dat deze anomalieën niet systematisch worden toegepast.  De    ombudsman/vrouw zal eventuele systematische anomalieën rapporteren aan de pairingcommissie.
  • Deze ombudsman/vrouw moet in alle situaties zijn/haar neutraliteit    bewaren.
  • De ombudsman/vrouw zal aangesteld worden in samenspraak tussen  directie en vakbondsafgevaardigden.

 

2.       Lange termijn: Basisprincipes voor een nieuw systeem van werkplanning vanaf 1 januari 2014

Men komt volgende principes overeen:

 1.  Evenredige verdeling van de werkdruk over iedereen;
 2.  Inspraak van de betrokken werknemers;
 3.  Een monitoringorgaan die de doenbaarheid van de ingeplande  werkroosters opvolgt aan de hand van objectieve gegevens;
 4. Maximale overeenstemming tussen wat gepland wordt en effectief gepresteerd wordt.
 5. Geen cliëntelisme;
 6. Het limiteren en beheersbaar maken van overuren;

 

3.       Redactiecomité: nieuwe en duidelijkere tekst voor de cao FT/DT cabin crew

Gevolggevend aan de motieven van de opzegging van de cao “addendum dd. 16 december 2012 bij de collectieve arbeidsovereenkomst dd. 21 juni 2007 betreffende de vlucht- en prestatietijden voor Cabin Crew members.”; komt men overeen een nieuwe en duidelijkere tekst te redigeren van de opgezegde cao, binnen volgend strikt te respecteren onderhandelingskader:

 

 1. Samenstelling redactiecomité: 2 syndicaal afgevaardigden + 1 vakbondssecretaris per vakbond;
 2. Directie: een afvaardiging van max. 9 personen;
 3. Deadline: nieuwe ondertekende tekst tegen 9 februari 2014;
 4. De eerste vergadering stelt het redactiecomité een planning van haar werkzaamheden op;
 5. Artikel per artikel herschrijven en verduidelijken;
 6. In respect voor de basisafspraken en de geest van de onderhandelingen van eind 2012, namelijk een herstructurering door hogere productiviteit ipv personeelsafvloeiingen, in een solidariteit van alle interne en externe stakeholders.

 

Voor bij komende informatie kan u steeds terecht bij onze afgevaardigde:

 

 • Natascha Van Halle
 • Frederick Van Der Plassche
 • Luc martin
 • Christophe Jacques
 • Alexandre montanari
 • Lucia Lillo
 • Thomas Smits
 • Driss Abied

 

U kan ons ook volgen op ACLVBairport.com

Werkdruk Brussels Airlines

Vandaag  heeft de voltallige Syndicale Delegatie van het Cabine personeel Brussel Airlines het voorstel van de  Voorzitter het Paritair Comite verworpen. De directie van Brussels Airlines krijgt 24 u om concrete oplossingen te bieden op de 14 problemen ivm met werkdruk. Zo niet zullen er stakingen in de loop van volgende week  volgen.

Onze punten zijn duidelijk:

 1. Tussen 2 missies moeten er minimum 2 rustdagen ( 2WR ) worden geprogrammeerd.
 2. Missies mogen maximaal uit 3 dagen bestaan
 3. Missies moeten in de vorm van 3/2/1 ( 3 vluchten op de eerste dag/ 2 vluchten op de 2de dag / 1 vlucht op de laatste dag)
 4. Het aantal missies moet beperkt worden tot maximum 2 per maand
 5. Een diensttijd die de 12 uren overschrijdt ( en enkel in kader van een charter ), mag op verplichte basis maar één keer per maand en per persoon worden geprogrammeerd.
 6. Missies met vroege aanmeldingstijden mogen niet geprogrammeerd worden voor een lange afstandsvlucht.
 7. De missies moeten worden voorzien van gezonde maaltijden (personeel kan niet aan eten geraken op verschillende missies).
  EU-ops regelgeving verplicht alle luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie, om per blok van 6 uren vliegdienst, een pause in te lassen.
 8.  Op de lange afstandsvluchten moeten er op iedere vlucht 4 ruststoelen beschikbaar blijven.
 9. Het aantal block uren is overdreven en moet beperkt worden.
 10. Mixed sector moet in blokken geprogrammeerd worden
 11. Een LH vlucht die geannuleerd wordt, kan vervangen worden door een LH vlucht op dezelfde dagen (zelfde plage)
 12. In operations kan een minimumrust enkel toegepast worden indien de werkelijke vluchtcombinatie aangevangen is en operationele veranderingen ondergaat.
 13. . ‘Blanke dagen vrij van dienst’ mogen niet meer ingevuld worden of het aantal reservedagen (35 dagen op jaarbasis) moet in mindering gebracht worden.
 14. Daarenboven worden er nog regelmatig blanke dagen ingepland (waar wij vragen dat deze in mindering van het aantal reservedagen zouden gebracht worden)

Wij houden jullie op de hoogte.

 

 

Brussels Airlines: Werkdruk Cabin Crew

Beste collega’s,

De werkdruk blijft de laatste maanden stijgen. Wij hebben 14 punten waardoor we deze werkdruk kunnen verlagen. Met grote verbazing hebben wij vernomen dat het management van Brussels Airlines van oordeel is dat zij positief geantwoord hebben op 9 van de 14 door ons ingediende punten. Ofwel hebben wij niet aan dezelfde vergadering deelgenomen ofwel is er hier sprake van enig cynisme aan de kant van Brussels Airlines.

Zelfs na een bemiddelingspoging op  het ministerie van arbeid en tewerkstelling kwam er geen beweging in het standpunt van onze directie.

Een overzicht van de verschillende punten kan u hieronder terugvinden. Daartussen vermelden we specifiek de punten waarover er een ‘mondeling akkoord’ is (dit zijn er 5 in totaal).

We verwachten van het management dat er concrete oplossingen worden voorgesteld op deze punten, die trouwens al lang op de agenda staan, nl sinds januari 2013. Deze vergadering wordt aanzien als laatste kans alvorens er andere acties zullen worden ondernomen!

De aanpassingen zullen moeten worden opgenomen in een nieuwe CAO FT/DT. (flight time / duty time of vliegdiensten werkdiensten )

Van het management hebben we een mondeling akkoord gekregen over 5 punten, maar hiervan staat er echter nog niets op papier. Tijdens de onderhandelingen van december 2012 heeft het management misbruik gemaakt van mondelinge afspraken. Deze stonden toen immers ook nergens genoteerd, en reeds de volgende dag werd er door het management op deze afspraken teruggekomen! We zijn dus helemaal niet zeker of de mondelinge akkoorden over 5 van de actuele punten nu ook ‘échte akkoorden’ zijn.

Bovendien werd er na de laatste vergadering door ons hierover een schriftelijke bevestiging gevraagd, dewelke we tot heden nog niet hebben ontvangen.

Graag wensen we u ook uit te leggen waarom we het addendum FT/DT van december 2012 hebben opgezegd :

Allereerst zijn onze uurroosters in de huidige situatie veel te zwaar geworden. Veel stewards en stewardessen bevinden zich daardoor in een onleefbare situatie. Dagelijks worden we aangesproken door collega’s die deze erbarmelijke toestand niet langer kunnen dragen. Gevallen van depressie, burn-out, oververmoeidheid en dergelijke zijn immers geen uitzondering meer!

Ten tweede werd dit addendum getekend onder de zware dreiging dat een derde van de werknemers bij Brussels Airlines zou ontslagen worden, indien de vakbonden dit addendum niet zouden tekenen.

Ten derde werden door Brussels Airlines verschillende inbreuken gepleegd op de door hun opgedrongen addendum FT/DT.

Tenslotte moet volgens de geschreven afspraken een slot CAO worden opgesteld waarin de addenda worden opgenomen, en dit voor het einde van 2013. Uit ervaring weten we dat Brussels Airlines dergelijke onderhandelingen graag op het laatste moment voert, om daarmee de syndicale delegatie in het nauw te drijven. We eisen daarom dat de nodige tijd wordt voorzien tot de beide partijen zich in het akkoord kunnen terugvinden!

1. Tussen 2 missies moeten er minimum 2 rustdagen ( 2 WR ) worden geprogrammeerd. Dit heeft het management geweigerd! Brussels Airlines hanteert hier een nieuw begrip en spreekt van een ‘soft rule’, waarmee het management bedoelt dat ze gaan ‘proberen’ om deze regel te respecteren, maar dit niet kunnen verzekeren. Uit ervaring weten we dat zulke afspraken bij Brussels Airlines per definitie niet nageleefd worden. De vakbonden willen daarom harde en duidelijke regels waarover geen discussies kunnen ontstaan en die ook niet voor interpretatie vatbaar zijn!

2. Missies mogen maximaal uit 3 dagen bestaan. Het management gaf hierop haar ‘mondeling’ akkoord.

3. Missies moeten in de vorm van 3/2/1 ( 3 vluchten op de eerste dag/ 2 vluchten op de 2de dag / 1 vlucht op de laatste dag). Dit heeft het management geweigerd! Deze missies zijn in die vorm ‘voor akkoord ‘ in een syndicale delegatie voorgesteld. Een paar weken later verschenen ze echter in de vorm van 3/2/3 zonder dat er hieromtrent een akkoord was!

4. Het aantal missies moet beperkt worden tot maximum 2 per maand. Het management gaf hierop haar ‘mondeling’ akkoord.

5. Een diensttijd die de 12 uren overschrijdt ( en enkel in kader van een charter ), mag op verplichte basis maar één keer per maand en per persoon worden geprogrammeerd. Het management gaf hierop haar ‘mondeling’ akkoord.

6. Missies met vroege aanmeldingstijden mogen niet geprogrammeerd worden voor een lange afstandsvlucht. Dit heeft het management geweigerd! Hierop heeft het management voorgesteld om geen 3-2-3 missie te programmeren voor een lange afstandsvlucht met aanmelding vóór 12.00 uur. Dit verhelpt echter niet de problematiek van de combinatie van vluchten met vroege aanmeldingstijden met daarna een lange afstandsvlucht, waarvan de diensttijd tot 14 uren of langer kan oplopen en/of waarbij verschillende tijdzones worden doorlopen, met een jetlag als gevolg. Het scheiden van prestaties op het middellange afstandsnetwerk en de prestaties op lange afstandsvluchten in blokken ( vb. 2 weken op middellange afstand, nadien 6 weken op lange afstand ) biedt op lange termijn de beste oplossing voor het welzijn en de gezondheid van het cabinepersoneel.

7. De missies moeten worden voorzien van gezonde maaltijden (personeel kan niet aan eten geraken op verschillende missies). EU-ops regelgeving verplicht alle luchtvaartmaatschappijen van de Europese Unie, om per blok van 6 uren vliegdienst, een pause in te lassen. Dit heeft het management geweigerd!

8. Op de lange afstandsvluchten moeten er op iedere vlucht 4 ruststoelen beschikbaar blijven. Op de lange diensttijden van de lange afstandsvluchten die tot 14 uur of meer kunnen oplopen, is het essentieel dat de bemanning over 4 zetels beschikt om te kunnen rusten en zittend te kunnen eten. Dit heeft het management geweigerd!

9. Het aantal block uren is overdreven en moet beperkt worden. Volgens de Belgische wetgeving kan een werknemer niet verplicht worden om overuren of meer-uren te verrichten. Bij Brussels Airlines wordt er misbruik gemaakt van een gebrek aan duidelijkheid voor het vliegend personeel, waarbij mensen met een deel- of voltijds contract regelmatig overuren presteren zonder toestemming van de betrokken werknemer. Daarbij stelt zich de problematiek van mensen met een deeltijds contract, die regelmatig evenveel uren presteren dan iemand met een voltijds contract. Tenslotte presteren de mensen die een maand hebben waarin een jaarlijkse vakantie valt, te veel uren in de dagen dat ze werken. Ook is het zo dat indien men werkt met tijdskrediet, men absoluut geen over- of meeruren màg doen, op straffe van het verliezen of moeten terugbetalen van de premie van de RVA ! Momenteel zijn de contracten als volgt : 70 vlieguren voor mensen die op middellange afstanden vliegen en 77 uren voor mensen die op de mixed sector vliegen ( lange afstand en middellange afstand gecombineerd). Dit heeft het management geweigerd!

10. Mixed sector moet in blokken geprogrammeerd worden ( block LH/block MH, vb zes weken LH, twee weken MH), het management wou daar niet mee instemmen. Daarop hebben we een tegenvoorstel gedaan om dan geen missies (vb. 3-2-3) toe te staan vóór een LH vlucht. Dit heeft het management geweigerd!

11. Een LH vlucht die geannuleerd wordt, kan vervangen worden door een LH vlucht op dezelfde dagen (zelfde plage). Indien die door een vlucht (vluchten) MH wordt vervangen, geldt de regel van de plage MH. Het management gaf hierop haar ‘mondeling’ akkoord.

12. In operations kan een minimumrust enkel toegepast worden indien de werkelijke vluchtcombinatie aangevangen is en operationele veranderingen ondergaat. Een geplande combinatie, bijvoorbeeld in blanc lines, met minimum rust plannen is niet van toepassing in de geest van EU-ops. Het management gaf hierop haar ‘mondeling’ akkoord.

13. ‘Blanke dagen vrij van dienst’ mogen niet meer ingevuld worden of het aantal reservedagen (35 dagen op jaarbasis) moet in mindering gebracht worden.Dit heeft het management geweigerd! Er worden jaarlijks 5 periodes van 7 opeenvolgende blanke dagen geprogrammeerd. Tijdens deze dagen is het cabine personeel 100% flexibel en kan zij voor allerlei vluchten worden ingezet. Die vluchten worden de dag ervoor of de dag zelf toegekend. Dit stelt ongeveer 20% van het aantal gewerkte dagen op jaarbasis voor, wat een aanzienlijke flexibiliteit aan het bedrijf geeft. Hier bovenop kunnen alle voorziene vluchten, door andere vluchten worden vervangen met een speling van één uur (voor of achter de duty) om een zekere flexibiliteit te voorzien.

14. Daarenboven worden er nog regelmatig blanke dagen ingepland (waar wij vragen dat deze in mindering van het aantal reservedagen zouden gebracht worden) waarbij het bedrijf een vlucht kan voorzien zolang deze minstens 72 uur op voorhand wordt ingevuld. Het bedrijf neemt ook daar regelmatig de vrijheid om de uurroosters van collega’s aan te passen zonder toestemming van de betrokken werknemers, of na het verstrijken van de 72 uur limiet. Ze zetten heel regelmatig mensen onder druk met de dreiging dat indien dit niet geaccepteerd wordt, zij de vlucht zal moeten afgelasten.  Daar eisen we dat het bedrijf rekening houdt met stabiele uurroosters omdat er reeds genoeg periodes bestaan om de onregelmatigheden van het bedrijf op te vangen. Dit heeft het management geweigerd!

In tegenstelling tot wat het management beweert, is er absoluut géén positief antwoord gekomen op 9 van de 14 punten… op slechts 5 punten werd er positief geantwoord!  Alle door ons vermeldde punten, zijn voor ons absoluut noodzakelijk voor de sociale, mentale, psychische en fysische bescherming van de werknemer!!! Zo een miniem resultaat – na maandenlange discussies – is voor ons dan ook absoluut onaanvaardbaar. Voor de directie is er geen financiële ruimte om de werkdruk aan te pakken.

Daarom hebben wij besloten om een stakingsaanzegging in te dienen.  Deze loopt af binnen 7 dagen.  Wij houden jullie op de hoogte wanneer deze acties zullen doorgaan. Wij rekenen op jullie steun. We moeten samen de directie overtuigen! Anders kunnen wij als delegatie geen veranderingen bekomen.
Met vriendelijke groeten,

Syndicale delegatie cabine personeel Brussels Airlines.

Brussels Airlines: Cabin Crew

Beste leden,
De werkdruk die Brussels Airlines aan zijn cabine personeel (en piloten) oplegt is niet meer te verdragen. ACLVB cabine crew heeft het voortouw genomen en heeft beslist, samen met de andere frakties, om dit niet zo langer te laten.  Dit topic is sinds begin januari verschillende keren op de agenda van de syndicale delegatie, het comité voor preventie en bescherming op het werk en zelfs de ondernemingsraad gezet, steeds zonder resultaat.
We hebben een bijzondere syndicale delegatie aangevraagd om de dringendheid van de situatie aan te kaarten. We verwachten concretez oplossingen en een aanpassing van het addendum van de collectieve arbeidsovereenkomst. Als er geen bevredigende oplossing wordt aangeboden, zullen we verplicht de volgende stap zetten nl naar een verzoening bij het ministerie. Dit is een procedure waarbij beide partijen bij elkaar (management en vakbond) worden geroepen om tot een compromis te komen met behulp van de voorzitter van het Paritair Comité.
Indien daar geen oplossing uit de bus komt, moeten we noodgedwongen beroep doen op andere middelen, waarbij een staking niet uitgesloten is. We hopen natuurlijk dat het niet zover moet komen en dat onze directie een zekere redelijkheid en begrip voor onze moeilijke situatie kan tonen.

Dit bericht richt zich hoofdzakelijk naar het cabine personeel dat mixed (LH/MH) vliegt. Tijdens de onderhandelingen hebben we toegestaan dat de flat rate van mensen die mixed vliegen naar 77 uren zou worden gebracht in ruil voor een verplichte verdeling van 75% op lange afstand en 25% op Europa. Dit wordt uitgedrukt in gewerkte dagen op jaarbasis en geldt voor CA2, ASSCM’s en SCCM’s.

Die verplichte verdelingssleutel is al sinds januari 2013 van toepassing. Na 7 maanden is het moment gekomen om dat uit te rekenen voor jezelf.

Hoe moet je dat doen?

Tel het totaal aantal gewerkte dagen sinds 1 januari 2013, tel dan het aantal dagen op lange afstand gevlogen. Met de regel van 3 reken je het percentage op LH gevlogen. Indien LH op minder dan 75% neerkomt laat het zo snel mogelijk aan je vakbond weten met alle gegevens.
We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
Het ACLVB team

Brussels Airlines: CAO Brugpensioen

De CAO is van toepassing op de werknemers van Brussels Airlines die in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Werknemers moet ook voldoen aan voldoende anciëniteit. De werkgever heeft de mogelijkheid om de opzeggingstermijn te verkorten naar zes maanden in dien de werknemer 5 jaar of meer anciënniteit heeft en 3 maanden indien hij minder van 5 jaar anciënniteit heeft.

De betrokken werknemers zullen aan het einde van de opzeggingstermijn bovenop de wettelijke bepaalde werkloosheidsuitkering een maandelijkse aanvullende vergoeding van 60% van het verschil tussen enerzijds het nettoreferentiemaandloon (begrensd tot 3780.69 euro) en anderzijds het brutobedrag van de werkloosheidsuitkering ontvangen.

Deze aanvullende vergoeding wordt doorbetaald bij een eventuele werkhervatting.

Deze CAO is geldig tot en met 31/12/2013.

Werknemers die niet zeker zijn of ze voldoende anciëniteit hebben of een berekening willen van hun aanvullende vergoeding kunnen steeds een afspraak maken met onze juridsche dienst via halle.vilvoorde@aclvb.be