Brussels Airlines Afgevaardigden

 

Afgevaardige Ondernemigsraad

 • Caudron Chris
 • Abied Driss
 • Serneels Rudy
 • Hoeck Erik
 • Carrasco Carlos
 • Van Der Plassche Frederick
 • Menendez – Fernandez Jose
 • Bosman Sebnem
 • Fernandez Cristobal

 

Heb je een vraag?

Loon- en arbeidsvoorwaarden PC 302

Hier vindt u de belangrijkste loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de horecasector (paritair comité 302). Het is binnen dit Paritair Comité dat de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden, per collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO), worden vastgelegd.

De bepalingen hieronder zijn een overzicht van de minima die van toepassing zijn in de sector. Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde, bestendig secretaris of het dichtstbijzijnde ACLVB-kantoor. U kan ook informatie vinden in de sectorbrochure.

Opgelet! Er kunnen bedrijfscao’s afgesloten worden die gunstigere loon- en arbeidsvoorwaarden voorzien dan de sectorale minima. In dat geval zijn de meest gunstige voorwaarden dan ook van toepassing.

PC 315.01 syndicale premie

Hieronder vinden jullie de link, die toegang geeft tot onze Info Fash ivm de syndicale premie in het PsC 315.01, Paritaire Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector:

–> Flash 146 – PC 315.01 Syndicale premie
Het feit dat u deze mail ontvangen hebt, betekent dat alles in orde is met uw email-gegevens.
Bij een collega-lid zit het misschien anders. Stimuleer uw collega zijn/haar e-mail adres door te geven aan het plaatselijk ACLVB-secretariaat!

Nog geen lid van de liberale vakbond, surf snel naar http://www.aclvb.be/lid-worden.

Wist u dat studenten (voor zover ze nog recht hebben op kinderbijslag) tussen 15 en 25 jaar gratis lid kunnen worden van de Liberale Vakbond?
Geef uw kind(eren) een ACLVB-duwtje in de rug en laat ze doorsurfen naar http://www.aclvb.be/lid-worden/.

Syndicale premie PC 140.04 wordt betaald vanaf 12/03/2014

ACLVB Infoflash 134 – PC 140.04 Syndicale premie

ETF: STOP JEOPARDIZING JOBS IN EUROPEAN SKY

ETF organises European Action Day on 12 June to demand a social dimension inside the Single European Sky

 

Today, Tuesday 30 April 2013, the European Transport Workers’ Federation (ETF) announced that Air Traffic Management (ATM) employees are mobilising for a European Action Day on 12 June 2013 to demand the establishment of a fair, cooperative and social Single European Sky (SES). Air Traffic Control Officers (ATCOs) and the entire ATM staff will hold parallel walkouts, rallies, meetings and strikes across Europe calling on the European Commission to stop a never ending process of liberalisation, deregulation and cost cutting in the ATM industry.

More information at the ETF website

Swissport wint contract United Airlines Aviapartner verliest contract United Airlines

Op de ondernemingsraad van 28/03/2013 kregen de werknemers van Swissport het goede nieuws te horen dat Swissport Belgium een nieuw contract heeft afgesloten met een belangrijke klant namelijk United Airlines.  Deze Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die op Brussels Airport dagelijks drie lange-afstandsvluchten opereert.

Na de zware klap die het personeel onlangs heeft gekregen als gevolg van het vertrek van JetairFly zal dit nieuw contract een stuk van het verlies compenseren.

De officiële overgang zal plaatsvinden op 29 mei 2013.

Op het zelfde ogenblik dat het personeel van Swissport goed nieuws kreeg, was het bij Aviapartner wat minder.  Wat de gevolgen voor het personeel voor Aviapartner juist zal zijn is nog moeilijk in te schatten. Mogelijk zullen de gevolgen beperkt blijven door de komst van JetairFly.

Op korte termijn is dit de tweede overgang van een luchtvaartmaatschappij, dit bewijst dat er dringend nood is aan een stabiel kader voor het personeel op de luchthaven.  Alleen zo kunnen de gevolgen voor het personeel beperkt worden.

PC 226: Syndicale premie

Beste leden,

Hieronder vinden jullie de link naar onze InfoFlash 114 voor het PC 226 – ivm de syndicale premie.

–> Flash 114 – PC 226 Syndicale premie

Het feit dat u deze mail ontvangen hebt, betekent dat alles in orde is met uw email-gegevens. Bij een collega-lid zit het misschien anders. Stimuleer uw collega zijn/haar e-mail adres door te geven aan het plaatselijk ACLVB-secretariaat!

Nog geen lid van de liberale vakbond, surf snel naar http://www.aclvb.be/lid-worden.

Wist u dat studenten (voor zover ze nog recht hebben op kinderbijslag) tussen 15 en 25 jaar gratis lid kunnen worden van de Liberale Vakbond? Geef uw kind(eren) een ACLVB-duwtje in de rug en laat ze doorsurfen naar http://www.aclvb.be/lid-worden/.

Het Nationaal Comité van ACLVB drukt de hoop uit op een positief signaal van de regering na 21 februari

Vandaag hield de Liberale Vakbond ACLVB een Nationaal Comité om een 200-tal afgevaardigden te informeren over de diverse thema’s die reeds onder voorbehoud afgehandeld waren: de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen; de verlaging van de patronale lasten, het minimumloon voor jonge werknemers en de verlengingen van een reeks bestaande maatregelen zoals sommige werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag of innovatiepremies.

Daarnaast werd er tijdens de vergadering ook informatie gegeven over de modernisering van de arbeid, de harmonisatie van het statuut arbeiders en bedienden. Koopkracht is het hoofdthema van de betoging van 21 februari en de door de Liberale Vakbond fel gecontesteerde loonmarge uit de Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen stond uiteraard ook op de agenda.

De afgevaardigden bevestigden volgende hoofdlijnen:

 • Geef ons een perspectief zodat er kan onderhandeld worden in de bedrijven en sectoren waar er ruimte is. Vrije verantwoordelijkloonsonderhandelingen moeten mogelijk zijn. Dit als tegenprestatie voor de gevraagde flexibiliteit, maar ook in een context met lage inflatiecijfers      en -vooruitzichten en een opwaartse trend die zich zou doorzetten in 2014.

Het Nationaal Comité hoopt dat de manifestatie van 21 februari een opening kan creëren en wacht de beslissing van de regeringskern donderdagavond af. De sociale partners zullen dan hoogstwaarschijnlijk kennisnemen van de beslissing van de regeringskern. De bedoeling is om hierna te overleggen met de andere vakbonden

PC 140.04: grondafhandeling op luchthavens nieuwe opzeggingstermijnen

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens ressorteren en op hun werklieden op wie artikel 65/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten van toepassing is.

In afwijking van de bepalingen van artikel 59, tweede en derde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt, wanneer de opzegging van de werkgever uitgaat, de na te leven opzeggingstermijn vastgesteld op :

 • achtentwintig dagen wat de werklieden betreft die minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen;
 • tweeëndertig dagen wat de werklieden betreft die tussen zes maanden en minder dan drie jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
 • zestig dagen wat de werklieden betreft die tussen drie en minder dan vijf jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
 • negentig dagen wat de werklieden betreft die tussen vijf en minder dan tien jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
 • honderd twintig dagen wat de werklieden betreft die tussen tien en minder dan twintig jaren anciënniteit in de onderneming tellen;
 • honderd negenentwintig dagen wat de werklieden betreft die twintig of meer jaren anciënniteit in de onderneming tellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Voor arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn vóór 01.01.2012

Anciënniteit Werkgever Werknemer
< 3 jaar 28 kalenderdagen (wet) 14 kalenderdagen  (wet)
3  tot < 5 j. 60 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
5 tot < 10 jaar 90 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
10 tot < 20 jaar 120 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
vanaf 20 jaar   129 kalenderdagen (C.A.O.) 28 kalenderdagen (wet)

Voor arbeidsovereenkomsten die aanvangen vanaf 01.01.2012 Voor opzeggingen betekend vanaf 01.01.2013

Anciënniteit Werkgever Werknemer
< 6 maanden 28 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
6 maanden < 3 jaar 32 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
3  tot < 5 j. 60 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
5 tot < 10 jaar 90 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen  (wet)
10 tot < 20 jaar 120 kalenderdagen (K.B.) 14 kalenderdagen (wet)
vanaf 20 jaar 129 kalenderdagen (K.B.) 28 kalenderdagen (wet)

Hands off my airport job

Reeds enkele jaren vergaderen vakbondsafgevaardigden van Flightcare-Swissport en Aviapartner maandelijks met als doel onze werkzekerheid, en onze loon- en arbeids-voorwaarden veilig te stellen. En met succes! Onze jobs werden gered.

Denk maar aan onze 24-uur staking van juni 2011, toen er dreiging was dat we onze concessie op de luchthaven zouden verliezen (toen nog als ‘2 is enough’).

Maar weer loert er gevaar. Europa wil immers de luchthavenmarkt verder vrijmaken, (meer handlers en minder sociale bescherming) door de concurrentie aan te wakkeren en de loonkosten te beperken. Weerom wordt er bij ons, de werkers, geld gezocht, en dit om een politiek door te drukken waar vooral aandeelhouders en bonusgraaiende managers beter van worden.

 

Op 6 november gaat de Europese stuurgroep een voorstel finaliseren ter vrij maken van de grondafhandelingsdiensten op de luchthavens. Verwacht wordt dat het Europees Parlement zich tegen het jaareinde hierover zal uitspreken.

Momenteel ziet het er voor ons niet goed uit, meer bepaald op het gebied van ‘transfer of staff’ (overname van personeel bij klantenwissel van de ene handler naar de andere) en ook op andere gebieden zoals veiligheid, kwaliteit, werkzekerheid en statuut.

Indien het huidige voorstel niet bijgestuurd wordt, zullen wij met zijn allen de rekening mogen betalen. Daarom organiseert de Europese Transportvakbond – ETF – een grote betoging. Vakbondsdelegaties uit verschillende Europese landen zullen er aanwezig zijn.

Ons probleem is ook het probleem van onze collega’s op andere Europese luchthavens.

Ook u bent betrokken en meteen ook uitgenodigd voor deze manifestatie. Afspraak:

 

Actie:

 

Schumanplein, Brussel

Hoofdkwartier Europese Unie

Dinsdag 5 november, 10u30.