Permanent Tewerkstellingsforum Luchthaven

Permanent Tewerkstellingsforum op de luchthaven van Zaventem

Historiek
Het oorspronkelijke idee om een tewerkstellingsforum op te richten ontstond na de aangekondigde herstructurering van DHL in 2004. Men wou via overleg en afstemming tussen de luchthavenbedrijven en de sociale partners een snelle herplaatsing van ontslagen werknemers mogelijk maken bij andere bedrijven op de luchthaven. Dit idee werd indertijd niet geconcretiseerd.

In zijn aanbeveling “Creatie van duurzame werkgelegenheid op en rond Brussels Airport” van 8 mei 2008 pleitte de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) voor de oprichting van een permanent tewerkstellingsforum, waar op niveau van het luchthavengebied een permanente dialoog tussen alle betrokken actoren van de luchthaven kan plaatsvinden.

Ook het – in het kader van het Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) opgestelde – Streekpact Halle-Vilvoorde 2007-2012 pleit in zijn rollend actieplan voor de oprichting van een tewerkstellingsforum voor de luchthaven.

In het kader van het luik “arbeidsmarktwerking” van het START-project werd op vraag van de toenmalige Vlaamse Minister van Werk, Frank Vandenbroucke, een studie gemaakt betreffende de arbeidsmarkt op en rond de luchthaven van Zaventem. Daaruit bleek dat de arbeidsmarkt in de luchthavenregio met een aantal zeer specifieke uitdagingen wordt geconfronteerd, zoals de vereiste talenkennis, problemen inzake arbeidsorganisatie en de bereikbaarheid van de luchthaven. Rekening houdend met deze uitdagingen werden er in de loop van 2008 door de Vlaamse overheid, in samenwerking met de Brusselse overheid en de sociale partners uit de VLC, een aantal initiatieven genomen om deze verschillende knelpunten aan te pakken. Zo werd er bvb. door de VDAB een luchthavenactieplan (LAP) opgesteld, werden de bestaande opleidingen in kaart gebracht en werden er twee mobiliteitsstudies uitgevoerd. In datzelfde kader beslisten de sociale partners van de VLC om over te gaan tot de oprichting van een Permanent Tewerkstellingsforum. Dit forum kwam voor het eerst samen op 5 december 2008.

De beslissing omtrent de oprichting van het TWforum werd genomen in een periode van hoogconjunctuur met bijzondere aandacht voor de invulling van knelpuntvacatures en voor de interregionale samenwerking. Maar op het ogenblik dat het forum echt van start ging sloeg de economische crisis hard toe op de luchthaven, met ook heel wat sociale gevolgen.

Doelstelling
De doelstellingen (en mogelijke opdrachten) van het tewerkstellingsforum zijn veelvuldig. Hier volgt een niet-exhaustieve lijst:

  • Maximaal op elkaar afstemmen van arbeidsvraag en –aanbod via een gerichte arbeidsbemiddeling op maat van de luchthavenbedrijven en –werknemers (luchthavendatabank met vacatures en CV’s, formules “jobbeurs” en “jobdatings”, snelle en doelmatige bemiddeling, enz.)
  • Detecteren en invullen van knelpuntberoepen
  • Stimuleren, promoten en op elkaar afstemmen van luchthavengebonden opleidingen en onderwijs
  • Taalcursussen, taalondersteuning en taalbeleid in de ondernemingen realiseren
  • De organisatie van een permanente tewerkstellingscel met een begeleidingsaanbod voor ontslagen werknemers
  • Discriminaties op de werkvloer wegwerken
  • Knelpunten inzake mobiliteit en kinderopvang aanpakken
  • Arbeidsorganisatie en flexibiliteit aanpassen en op mekaar afstemmen in functie van aanpak mobiliteitsproblemen en aantrekkelijker maken van jobs op de luchthaven
  • Positieve sensibilisering rond werken op de luchthaven (via media, onderwijs)

Hierbij is het essentieel dat de “gebruikers” van de luchthaven, i.c. de bedrijven en de werknemers – via een zo direct mogelijke vertegenwoordiging – enerzijds op een gecoördineerde en eenstemmige manier signalen doorgeven, voorstellen formuleren, adviezen en aanbevelingen verstrekken aan overheden en instellingen en anderzijds via onderling overleg zelf praktische toepassingen op het terrein realiseren. Het tewerkstellingsforum mag niet de zoveelste praatbarak worden maar moet werken aan implementatie en realisatie op het terrein. Dat vereist dat de luchthavengebonden partners bereid moeten zijn om zich te engageren om acties uit te voeren. Maar ook de overheden en overheidsinstellingen moet bereid zijn mensen en middelen in te zetten die de tewerkstelling op de luchthaven ten goede komen.

Werkwijze
Het tewerkstellingsforum is een informele structuur. Men wil werken met enerzijds een “plenaire” vergadering en anderzijds met (adhoc) werkgroepen. De plenaire vergadering heeft vooral tot taak om de werkzaamheden (en de werkgroepen) aan te sturen en te coördineren. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de SERR Vlaams Brabant (Sociaal-Economische Raad van de Regio) en komt een drietal keer per jaar samen.

De werkgroepen komen flexibel samen afhankelijk van het thema en de urgentie. De werkgroepen werken concreet, doel- en oplossingsgericht.

In geen enkel geval kan het tewerkstellingsforum gebruikt worden als onderhandelingsstructuur ter vervanging van het sociaal overleg op niveau van de individuele ondernemingen of het paritair comité.

Het tewerkstellingsforum beschikt niet over eigen middelen of personeel. Voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning kan er beroep gedaan worden op de medewerkers van de VLC en de SERR. The Brussels Airport Company staat in voor de vergaderaccomodatie.

Samenstelling
De plenaire vergadering is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties). De concrete vertegenwoordiging gebeurt het best door afgevaardigden die rechtstreeks op de luchthaven actief zijn (vakbondssecretarissen en bedrijfsleiders). In ieder geval zijn ook BAC, VLC en SERR vertegenwoordigd.

De samenstelling van de werkgroepen is wisselend afhankelijk van het thema. De leden van de werkgroepen zijn mensen van het terrein (vakbondssecretarissen, bedrijfsleiders, HRManagers, …). Afhankelijk van het thema kunnen instanties op vlak van arbeidsbemiddeling, opleiding, onderwijs, mobiliteit, enz. deel uitmaken van de werkgroepen (bvb. VDAB, Actiris, De Lijn, MIVB, NMBS, …).

Terugblik en evaluatie na 10 maanden
Volgende thema’s kwamen de voorbije maanden aan bod:

– Inventaris en visieontwikkeling inzake het opleidingsaanbod en het competentiebeleid – in samenwerking met VLC en VLOC (Vlaams luchthavenopleidingscentrum) – wat geleid heeft tot een aanbeveling aan de Vlaamse overheid.

– Impact van de crisis op de economische activiteiten en de tewerkstelling op de luchthaven.

– Collect-O systeem van het Brussels Gewest (tot op heden nog steeds niet operationeel op de luchthaven).

– De uitbreidingsplannen op Brucargo en de lopende werkzaamheden.

– Ronde tafel met minister Frank Vandenbroucke over de Vlaamse relancemaatregelen

– Overleg met VDAB rond opleidingen, het labellen van vacatures en werkzoekenden in een luchthavengebonden databank, en een overkoepelende tewerkstellingscel voor slachtoffers van herstructureringen op de luchthaven.

– Analyse van het nieuwe Vlaamse en Brusselse regeerakkoord m.b.t. de luchthaven(regio), wat geleid heeft tot de vraag aan de Vlaamse regering om de werking rond START opnieuw te dynamiseren en bij te sturen.

In de toekomst is het zeker belangrijk om nog concreter en doelgerichter te werken aan realisaties en toepassingen op het terrein. Hiervoor is de directe inbreng en betrokkenheid van meer praktijkmensen wenselijk en noodzakelijk. Deze nota heeft als doel de werking van het tewerkstellingsforum bekend te maken, te promoten en de luchthavenspelers (bedrijven en vakbondsmensen) daadwerkelijk te interesseren en te betrekken bij de werking.