Sectoren

De paritaire (sub)comités als forum voor het sectoraal overleg

Paritaire comités en subcomités zijn officiële organen op sectorniveau waarin een gelijk aantal werknemersvertegenwoordigers (vakbonden) en werkgeversvertegenwoordigers (patronale federaties) zetelen.

In de schoot van de paritaire comités kunnen de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers arbeidsvoorwaarden uitwerken die zijn aangepast aan de eigenheid van de sectoren.

Elk paritair (sub)comité wordt voorgezeten door een sociaal bemiddelaar, ambtenaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Paritaire comités en subcomités worden opgericht bij Koninklijk besluit in uitvoering van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Taken en bevoegdheden

Elk paritair (sub)comité is bevoegd voor een specifieke sector en heeft een eigen nummer. Ze zijn bevoegd voor enkel arbeiders, enkel bedienden, ofwel voor zowel arbeiders als bedienden van een bepaalde sector.

Elke sector heeft een eigen specifiek bevoegdheidsgebied dat wordt vastgelegd in een Koninklijk besluit.

De opdrachten van de paritaire (sub)comités zijn onder meer:

  • onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) over loon- en arbeidsvoorwaarden
  • behandeling van geschillen via een verzoeningsbureau
  • oprichting en beheer van Sociale Fondsen (Fondsen voor Bestaanszekerheid, Vormingsfondsen, Pensioenfondsen)
  • industrieel leerlingenwezen (paritair leercomité)
  • erkenning van economische of technische redenen die het ontslag rechtvaardigen van beschermde werknemers.

 

Uw ACLVB-vertegenwoordiging op sectorniveau

Binnen de Liberale Vakbond wordt elk van de sectoren door een verantwoordelijke opgevolgd. In de paritaire comités waar de ACLVB een mandaat heeft, neemt deze verantwoordelijke deel aan de werkzaamheden van het paritair comité.

Indien u niet zeker weet onder welk paritair (sub)comité u tewerkgesteld bent, kan u dit in principe terugvinden op uw fiscale fiche (formulier 281 bis) of op uw loonbrief.

foto: FreeDigitalPhotos.net